keskiviikko / 07. kesäkuuta / 2023

Kehittämis-, investointi- ja yhteistyöhankkeet

HUOM! Hankerahoituskausi 2014-2022 on päättynyt. Alkavan kauden rahoitusmuodoista tiedotamme sivuillamme www.savonluotsi.fi ja rahoitushaun avautumisesta tiedotamme erikseen.

Lue lisää uuden kauden avautumisesta

Ota yhteyttä ja kysy lisää uuden kauden rahoituksesta

Kehittämishankkeet ja investoinnit

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen tai yleishyödylliseen investointiin voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Tukea yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää, kun hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

 • Koulutustoimenpiteisiin,
 • tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin,
 • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen,
 • yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri,
 • paikallisten palveluiden kehittämiseen,
 • kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen,
 • yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen,
 • elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin,
 • innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi sekä
 • kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin.

Yleishyödylliset investoinnit

Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Tukea voidaan myöntää yleishyödyllisen investoinnin toteuttamiseksi tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

 1. Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista,
 2. koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta,
 3. pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten kuin vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 7 §:ssä säädetään,
 4. pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta,
 5. viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista sekä
 6. palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.

Investointeja sisältävien hankkeiden pysyvyysaika on viisi vuotta siitä, kun hankkeen viimeinen maksuerä on suoritettu tuensaajalle.

Yritysten yhteistyöhankkeet

Yrittäjät voivat kehittää yhdessä toimialansa kannattavuutta tai verkostoitumista yhteistyöhankkeella esimerkiksi:

 • muodostamalla ketjuja tai klustereita
 • pilotoimalla
 • kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia
 • toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia
 • kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä.

Yhteistyöhankkeen vetäjäksi soveltuu jokin kehittäjäorganisaatio. Hanke voi edistää lähiruokasektorin, hyvinvointipalvelujen tai mikrokokoisten matkailuyritysten kehittymistä tai vaikkapa tuoda biotalouden toimijoita yhteen.

Lisätietoa yritysten yhteistyöhankkeista ja yritysryhmistä tästä.

Hyväksyttävät kustannukset

Jollei jäljempänä toisin säädetä, kehittämishanketukea voidaan myöntää seuraaviin hankkeesta aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin:

 1. Palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia,
 2. matkakustannukset,
 3. ostopalveluiden hankintakustannukset,
 4. vuokrakustannukset ja
 5. muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa.

Yritysten yhteistyöhankkeissa ovat lisäksi tukikelpoisia tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka

 1. Liittyvät menekinedistämistoimiin, jotka koskevat lyhyitä toimitusketjuja, paikallisten markkinoiden kehittämistä tai maaseutumatkailua tai
 2. aiheutuvat lyhytkestoisesta yrityskohtaisesta elinkeinotoiminnan arvioinnista tai testauksesta.

Vastikkeettomien luovutusten (luontoissuoritus) arvo voidaan hyväksyä kustannukseksi yritysten yhteistyöhankkeita ja koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteitä lukuun ottamatta. Luontoissuoritusten yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä sellainen vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ (talkootyö), joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Muut luontoissuoritukset eivät ole hyväksyttäviä. Edellytyksenä on lisäksi, että työn tekijä on vähintään 15-vuotias. Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää kohden. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 30 euroa käyttötunnilta. Yksityisestä rahoituksesta jopa 100 prosenttia voi olla vastikkeetta tehtyä työtä. Vastikkeettomasta työstä on esitettävä suunnitelma, jossa on eritelty työn sisältö, tuntimäärä, alustava aikataulu ja tekijät.

Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa. Hanke voi olla kestoltaan enintään kolme vuotta.

Piällysmiehen linjaukset yleishyödyllisten hankkeiden rahoittamisessa

 1. Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella,
 2. vesiosuuskuntien käyttöveteen ja jätevesien käsittelyyn liittyviä hankkeita voidaan tukea silloin, kun ne liittyvät johonkin yleishyödylliseen hankkeeseen, kuten kylätalon toiminnallisuutta tukevaan ja lisäävään hankkeeseen,
 3. julkiselta taholta hankittavien rakennusten ja kiinteistöjen hankintaa ei tueta,
 4. tukea voidaan myöntää, jos tuen määrä hankkeeseen on vähintään 5 000 euroa,
 5. tukea voi saada enimmillään 70 000 euroa,
 6. hankkeen kokonaisbudjetista 5 % tulee rahoittaa omalla rahalla,
 7. omarahoitusosuudeksi voidaan huomioida myös kunnan suora- tai muu julkinen rahoitus ja
 8. siirtymäkaudella vuosina 2021 - 2022 ei rahoiteta julkisoikeudellisten yhteisöjen hankkeita.

Yleishyödyllisten investointien tuki: 60 %

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen tuki: 80 %

Hanketyyppi Tukitaso on enintään %:a
Koulutustoimenpiteet 90    
Tiedonvälitys ja esittelytoimet 80    
Selvitykset ja suunnitelmien laatiminen 90    
Paikallisten palveluiden kehittäminen
80 *
Elinkeinorakennetta uudistavat 80   
Yleishydylliset investoinnit 60 *
Kylien kehittämistoimet (maaseutumaiseman sekä kulttuurri- ja luonnonperinnnön säilyttäminen ja ennallistaminen) 80 *
Kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittävät 80   
Ilmastonmuutosta hillitsevät 80   

 

*) Tähdellä merkittyjen yleishyödyllisten hankkeiden omarahoitusosuutta voi kattaa talkootyöllä.

Talkootyön arvo on 15 euroa tunnilta ja mikäli tarvitaan konetyötä talkootyön arvo on 45 euroa tunnilta.

Talkootyön tekijän on oltava vähintään 15-vuotias.

Tietoa kehittämis- ja investointihankkeiden toimenpiteistä Hanketoimijan käsikirjasta.

Rahoitusta haet kätevimmin sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Paperihakemuslomakkeet löytyvät tästä.

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader