keskiviikko / 07. kesäkuuta / 2023

Näin haet rahoitusta

 

HUOM! Hankerahoituskausi 2014-2022 on päättynyt. Alkavan kauden rahoitusmuodoista tiedotamme sivuillamme www.savonluotsi.fi ja rahoitushaun avautumisesta tiedotamme erikseen.

Lue lisää uuden kauden avautumisesta

Ota yhteyttä ja kysy lisää uuden kauden rahoituksesta

Leader-hanke pähkinänkuoressa

 1. Idea ja tarve ovat hankkeen lähtökohta. Mitä teh­dään? Mik­si? Mil­loin? Mi­ten? Mis­sä? Kuka te­kee? Ketä varten? Mil­lä re­surs­seil­la? Mitä uut­ta han­ke tuo mu­ka­naan? Tarvitaanko yhteistyökumppaneita?
 2. Ota yhteyttä heti Leader-toimistoon, niin saat neuvoja varsinaiseen hankkeen suunnitteluun ja hakemuksen täyttämiseen. Lisätietoa löytyy hanketoimijan käsikirjasta. Han­ke voi­daan aloit­taa vas­ta, kun han­ke­ha­ke­mus on vi­reil­lä eli ELY-kes­kus tai Le­a­der-ryh­mä on vas­taan­ot­ta­nut ha­ke­muk­sen ja ha­ki­ja saanut vi­reil­le­tu­loil­moi­tuk­sen. Jos aloi­tat hank­keen en­nen vi­reil­le­tu­loa, tu­kea ei voi­da myön­tää.
 3. Suunnittele hankkeen sisältö ja toimenpiteet, laske kustannukset, arvioi kannattavuus, laadi aikataulu. Hankesuunnitelma ja budjetti määrittävät mitä hankkeessa tehdään.
 4. Hankkeen kustannusten kohtuullisuutta arvioidaan vertailemalla hankintoja ja kilpailuttamalla. Han­kin­ta­laki kos­kee myös han­ke­tu­kia. Sitä so­vel­le­taan kai­kis­sa han­kin­ta­lain kyn­nys­ar­vot ylit­tä­vis­sä han­kin­nois­sa, jos jul­ki­sen tuen mää­rä on yli puo­let hank­keen kus­tan­nuk­sis­ta. Lisätietoa kynnysarvoista löytyy Hilmasta.
 5. Jos hank­kee­seen pal­ka­taan työn­te­ki­jä vä­hin­tään yh­dek­si hen­ki­lö­työ­vuo­dek­si, pai­kan on ol­ta­va avoi­mes­ti haus­sa, ell­ei kyse ole ha­ki­ja­ta­hon va­ki­nai­ses­ta työn­te­ki­jäs­tä.
 6. Hakemiseen tarvitset Suomi.fi -tunnisteen, jota haetaan valtuuspalvelussa. Suomi.fi-valtuuksissa yritys, yhdistys tai muu yhteisö voi valtuuttaa henkilön, yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön asioimaan sen puolesta.
 7. JÄTÄ HANKEHAKEMUS VIREILLE SÄHKÖISESSÄ HYRRÄ -JÄRJESTELMÄSSÄ.

  Vasta tämän jälkeen voit aloittaa toteutuksen, kuitenkin edelleen omalla rahoitusriskillä. Voit tehdä hakemuksen myös paperille. Lomakkeet löytyvät nettisivujen osioista: Kehittämis-, investointi ja yhteistyöhankkeet sekä yritystuet ja teemahankkeet.
 8. Leader-yhdistyksen hallitus haastattelee hankehakijan, pisteyttää hankkeen ja puoltaa / jättää puoltamatta rahoitusta kokouksessaan. Hankehakemus ja hallituksen lausunto etenevät ELY-keskuksen laillisuustarkastukseen.
 9. ELY-keskus tekee rahoituksesta viranomaispäätöksen, josta näkyy hankkeelle myönnetty rahoituksen määrä ja hyväksytty käyttökohde.
 10. Luo kirjanpitoon oma kustannuspaikka hankkeessa syntyviä kustannuksia varten.
 11. Tuki maksetaan tositteita vastaan hankkeen toteuttamisaikana syntyneiden kustannusten perusteella. Tuki haetaan maksuhakemuksella. Maksua haetaan vähintään kerran vuodessa. Maksuhakemus jätetään Hyrrä-järjestelmässä, jossa se ohjautuu ELY-keskuksen maksatuskäsittelyyn.
 12. Hankkeen rahoituspäätöksen kustannuksiin perustuva maksuhakemus saa myönteisen maksupäätöksen ja Maaseutuvirasto maksaa avustuserän ilmoittamallesi pankkitilille.
 13. Kun hanke on valmis, on loppumaksatuksen ja -raportin aika. Seurantatiedoilla ilmoitetaan, vastasiko hankkeen toteeutus sille asetettuja tavoitteita.
 14. Hankkeen päätyttyä jälkitoimet voivat olla monenlaisia; toiminta voi jatkua ilman hankerahoitusta tai uusia ideoita hankkeista on voinut syntyä toteutettavaksi toisessa hankkeessa.

Voit olla yhteydessä yhdistyksen toimihenkilöihin kaikissa vaiheissa, jos jokin hankkeen suunnittelussa tai toteutuksessa herättää kysymyksiä.

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader