keskiviikko / 01. huhtikuuta / 2020

Teemahankkeet

Leader, investointi, teemahanke

NYT RAHOITETAAN ENERGIANSÄÄSTÖÄ, ESTEETTÖMYYTTÄ JA YMPÄRISTÖN TILAN PARANTAMISTA

Paikat kuntoon 3 avautuu tuenhakijoille keväällä 2020

*Paikat kuntoon 2 -haku oli avoinna yhdistyksille ja yhteisöille 1.10.2019 - 15.1.2020

*Hakemuksia saapui käsiteltäväksi 17 kpl, joista noin puolet puollettiin hallituksen kokouksessa 12.3.2020. 42000 euron tukipotti käytettiin kokonaan.

* Leader Piällysmiehen hallitus on päättänyt avata uuden teemahankehaun, josta hankkeet voivat hakea rahoitusta kevään 2020 aikana. Hankkeet käsitellään kevään aikana.

12.3. puollon saivat seuraavien yhdistysten hankkeet:

Hiukkajoen Kylät ry

Hanhijärven Pojat ry

Pohjois-Heinäveden kylät ry

Enonkosken Työväenyhdistys ry

Retki-Toverit ry

Varparannan alueen kyläyhdistys ry

Karvilan Kivekkäät ry

Pääkanta-säätiö sr

Hankkeen toimenpiteillä parannetaan yhteisten kokoontumistilojen energiataloutta, niiden käytettävyyttä sekä esteettömyyttä ja kohennetaan ympäristön tilaa. Hankkeeseen varataan 42 000 euron tukipotti jaettavaksi toimenpiteiden toteutukseen.

Teemahankkeessa ”Paikat kuntoon 2 rahoitetaan yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia rakennus- ja laiteinvestointeja, joiden kustannusarvio on 1000 – 10000 euroa. Laiteinvestoinnin tulee liittyä rakentamiseen.

Hankkeen kustannusarvio koostuu investoinnin hankinnoista sekä talkootyön osuudesta, josta hakijan tulee antaa selvitys hakemuksen yhteydessä.

Hankkeen julkinen tuki on 70 %:a ja hankkeen yksityisrahoitusosuus 30 %:a on katettava hakijan omalla rahoituksella, joka voi olla kokonaan talkootyötä.

Kohderyhmänä ovat alueella toimivat yhdistykset, jotka toimivat toimenpiteiden toteuttajina Heinävedellä, Enonkoskella ja Savonlinnan maaseutualueilla. Yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus.

Paikat kuntoon 2 -toimenpiteiden hakuaika on 1.10.2019 - 15.1.2020.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.12.2021 mennessä.

Maksuhakemukset Piällysmies ry:lle tulee tehdä 28.2.2022 mennessä.

Rahoitusta voi hakea esimerkiksi kaivon kunnostukseen tai jätevesijärjestelmän saneeraukseen, invaluiskaan, portaisiin, pihalaatoituksiin, istutuksiin, ympäristön raivaukseen, vieraslajien poistoon tai lämmitysjärjestelmiin.

Valintakriteerit

Teemahankkeeseen valittavan toimenpiteen kustannusarvion tulee olla 1000 - 10000 euroa.

Jokaisen hankkeen tulee täyttää sille asetetut hyväksyttävyyskriteerit:

1. Sen tulee edistää NOKKA NOUSUUN! kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteen: Kylät paremmin alueen voimavaraksi.

2. Sille tulee olla tarve ja siinä on idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta.

3. Se on toteuttamiskelpoinen (kustannukset, kokonaisrahoitus ja aikataulu).

Lisäksi toimenpide saa 0 tai 1 pistettä jokaisesta valintakriteeristä 1-5 ja sen tulee saada yhteensä vähintään 3 pistettä.

Valintakriteerit:

1. Toimenpide parantaa yhteisten kokoontumistilojen energiataloutta,

2. käytettävyyttä,

3. tilojen esteettömyyttä ja

4. ympäristön tilaa.

5. Hakija on uusi.

Piällysmies ry:n hallitus pisteyttää toimenpiteet valintakriteerien mukaan ja hankkeeseen valitaan mukaan teemahankkeen tukipottiin (42 000 euroa) mahtuvat toimenpiteet hankkeen saaman pistemäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä tammi-helmikuussa 2020.

Hae hanketukea erillisellä teemahankkeen hakulomakkeella liitteineen

Investointitoimenpiteen suunnitelma 3325B (Paikat kuntoon 2)

Kehittämistoimenpiteen suunnitelma 3325A

Hakulomake toimitetaan Leader-toimintaryhmään ennen hankkeen aloittamista.

Talkootyötä sisältässä hankkeessa esitetään arvio vastikkeettomasta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä (laatu ja määrä) lomakkeella 3306F (ks. alla).

Hakuvaiheessa esitetään hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet lomakkeella 3306Lind ja 3306Dind (ks. alla). Hankkeen seurantatiedot kerätään kultakin toteutusvuodelta tammikuun loppuun mennessä. Hankkeelle ilmoitetaan vain ne määrälliset tavoitteet ja tulokset, jotka syntyvät suoraan kehittämis- tai investointihankkeen toiminnasta.

Kaikkien hakemusten liitteeksi tarvitaan:

 • Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote (nimenkirjoittajien toteamiseksi)
 • Yhdistyksen taloustiedot (viimeisin tilinpäätös)
 • Yhdistyksen päätös tuen hakemisesta
 • Tarvittavat suunnitelmat, piirustukset, luvat ja ilmoitukset, palovakuutustodistus (rakennushankkeet)
 • Tarvittavat luvat ja ilmoitukset (tapahtuman järjestäminen)
 • Leader -hankkeen tavoitteet ja tulokset (lomake löytyy sivun alaosasta)
 • Kustannusten kohtuullisuuden arviointi:
  • Selvitys siitä, mistä kustannukset koostuvat (mieluiten taulukkomuodossa)
  • Kilpailutus yli 2 500 euron hankinnoista (pyydettävä vähintään 3 tarjousta)
  • Muistiinpanot hintojen selvityksestä alle 2 500 euron hankinnoista
 • Maksuhakemusvaiheessa: tositteet, ote pääkirjasta, talkootyökirjaukset lomakkeella, selvitys hankkeen toteuttamisesta, vakuutustodistus, seurantatiedot (Dind ja Lind-lomakkeet)

Hae tukea maksuhakemuksella tositteita vastaan

Tuesta maksetaan tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta ja tositteita vastaan.

OHJEET & LOMAKKEET teemahankkeen maksuhakemukseen: 3318 maksuhakemus, teemahanke.

Investointeja koskee viiden vuoden pysyvyysvaatimus

Teemahankkeessa rahoitettavilla investoinneilla on 5 vuoden pysyvyysvaatimus viimeisestä maksatuksesta.

Hanketoteuttaja on velvollinen ylläpitämään investointia viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. Tuona aikana investoinnin omistusoikeutta ei voi siirtää toiselle. Investoinnin käyttöä ja omistusoikeutta koskevat muutokset voivat johtaa tuen takaisinperintään.

Jos tuettavaan hankkeeseen sisältyy rakentamisinvestointeja, tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja pitää kohteen asianmukaisesti vakuutettuna, kunnes tuki on maksettu kokonaan.

Pysyvyysvaatimuksesta on säädetty EU:n yleisasetuksessa (EU) N:o 1303/2013 (yleisasetus) 71 artikla, alakohdat 1-3.

YLEISTÄ TEEMAHANKKEISTA

Teemahankkeilla mahdollistetaan normaalia pienempiä yleishyödyllisiä kehittämistoimia ja investointeja, joita yksinään ei rahoitettaisi ja jotka palvelevat alueen toimijoita, asukkaita ja matkailijoita ja ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Leader Piällysmiehen hallitus päättää kulloisellekin teemahankkeelle yhteisen, strategiaan pohjautuvan teeman, jonka ympärille hanketoimijat voivat suunnitella omia alahankkeitaan. Teemahankkeiden toivotaan innostavan innostavan etenkin uusia hankehakijoita hakemaan Leader-tukea.

Tukea haetaan rajattuna hakuaikana teemahankkeen kehittämis- tai investointitoimenpiteen lomakkeella tarvittavine liitteineen. Hakijalla tulee olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut. Leader-rahoitus maksetaan aina jälkikäteen maksukuitteja ja muita tarvittavia asiakirjoja vastaan. Yksityinen rahoitus voi hankkeesta riippuen olla myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä (investointihankkeessa kuitenkin vain rakentamisen osalta).

Piällysmies ry:n hallitus valitsee määräaikaan mennessä jätetyistä hakemuksista tuettavat alahankkeet valintakriteerien ja pisteytyksen avulla. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä.

Vuonna 2017-18 toteutettiin viidessä eri teemahankkeessa yhteensä 78 alatoimenpidettä

 

Esimerkkinä teemahankkeista:

Teemahankkeessa ”Suomi 100 – nyt juhlitaan!” rahoitettiin yksityisoikeudellisten yhdistysten laite- ja kalustohankintoja, pieniä rakennusinvestointeja sekä juhlavuoteen liittyvien tapahtumien kehittämisen kustannuksia.

Teemahankkeessa ”Yhteiset uimapaikat kuntoon rahoitettiin yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia rakennus- ja laiteinvestointeja, joiden kustannusarvio on 1 000 – 10 000 euroa.

 

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi