lauantai / 19. kesäkuuta / 2021

Yleisohje hakijalle

Leader-hanke pähkinänkuoressa

 1. Idea ja tarve ovat hankkeen lähtökohtana. Mitä teh­dään? Mik­si? Mil­loin? Mi­ten? Mis­sä? Kuka te­kee? Mil­lä re­surs­seil­la? Mitä uut­ta han­ke tuo mu­ka­naan? Tarvitaanko yhteistyökumppaneita? Ota yhteyttä heti Leader-toimistoon, niin saat neuvoja varsinaiseen hankkeen suunnitteluun ja hakemuksen täyttämiseen. Lisätietoa löytyy hanketoimijan käsikirjasta.
 2. Han­ke voi­daan aloit­taa vas­ta, kun han­ke­ha­ke­mus on vi­reil­lä eli ELY-kes­kus tai Le­a­der-ryh­mä on vas­taan­ot­ta­nut ha­ke­muk­sen ja lä­het­tä­nyt ha­ki­jal­le vi­reil­le­tu­loil­moi­tuk­sen. Jos aloi­tat hank­keen en­nen vi­reil­le­tu­loa, tu­kea ei voi­da myön­tää.
 3. Han­kin­ta­laki kos­kee myös han­ke­tu­kia. Sitä so­vel­le­taan kai­kis­sa han­kin­ta­lain kyn­nys­ar­vot ylit­tä­vis­sä han­kin­nois­sa, jos jul­ki­sen tuen mää­rä on yli puo­let hank­keen kus­tan­nuk­sis­ta. Lisätietoa kynnysarvoista löytyy Hilmasta.
 4. Jos hank­kee­seen pal­ka­taan työn­te­ki­jä vä­hin­tään yh­dek­si hen­ki­lö­työ­vuo­dek­si, pai­kan on ol­ta­va avoi­mes­ti haus­sa, ell­ei kyse ole ha­ki­ja­ta­hon va­ki­nai­ses­ta työn­te­ki­jäs­tä.
 5. Hankesuunnitelma ja budjetti määrittävät mitä hankkeessa tehdään. Suunnittele hankkeen sisältö ja toimenpiteet, laske kustannukset, arvioi kannattavuus, laadi aikataulu. Jos päädyt hakemaan toteutukseen Leader-rahoitusta, hanki seuraavaksi verohallinnon Katso-tunniste.
 6. Hakemiseen tarvitset Suomi.fi -tunnisteen, jota haetaan valtuuspalvelussa. Jätä hankehakemus vireille sähköisessä Hyrrä -järjestelmässä. Vasta tämän jälkeen voit aloittaa toteutuksen, kuitenkin edelleen omalla rahoitusriskillä. Voit tehdä hakemuksen myös paperille. Lomakkeet löytyvät nettisivujen osioista: Hanketuet kehittämiseen, yritystuet ja teemahankkeet.
 7. Leader-yhdistyksen hallitus puoltaa kokouksessaan hankkeelle rahoitusta. Tämän jälkeen hankehakemus ja hallituksen lausunto etenevät ELY-keskuksen laillisuustarkastukseen.
 8. Saat hankerahoituksesta ELY-keskuksen viranomaispäätöksen, josta näkyy hankkeelle myönnetty rahoituksen määrä ja hyväksytty käyttökohde. Viimeistään nyt on syytä laatia hankkeelle kirjanpidossa oma kustannuspaikka.  
 9. Hanketuki maksetaan hankkeen toteuttamisaikana syntyneiden kustannusten tositteita vastaan. Hankkeen toteutuksen edetessä ja kustannusten karttuessa voit laatia maksettujen laskujen perusteella maksatushakemuksen. Maksuhakemus jätetään Hyrrä-järjestelmässä, jossa se ohjautuu ELY-keskuksen maksatuskäsittelyyn.
 10. Hankkeen rahoituspäätöksen kustannuksiin perustuva maksatushakemus saa myönteisen maksupäätöksen ja Maaseutuvirasto maksaa avustuserän ilmoittamallesi pankkitilille.
 11. Tämän jälkeen palataan kohtiin 6 ja 7, kunnes hanke on valmis ja on loppumaksatuksen ja -raportin aika.
 12. Hankkeen päätyttyä jälkitoimet voivat olla monenlaisia; toiminta voi jatkua ilman hankerahoitusta tai uusia ideoita hankkeista on voinut syntyä toteutettavaksi toisessa hankkeessa.

Voit olla yhteydessä yhdistyksen toimihenkilöihin kaikissa vaiheissa, jos jokin hankkeen suunnittelussa tai toteutuksessa herättää kysymyksiä.

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi