keskiviikko / 07. kesäkuuta / 2023

Yritystuet

HUOM! Hankerahoituskausi 2014-2022 on päättynyt. Alkavan kauden rahoitusmuodoista tiedotamme sivuillamme www.savonluotsi.fi ja rahoitushaun avautumisesta tiedotamme erikseen.

Lue lisää uuden kauden avautumisesta

Ota yhteyttä ja kysy lisää uuden kauden rahoituksesta

Rahoitamme maaseudun mikroyritysten toimintaympäristöä ja kilpailukykyä parantavia kehittämistoimia ja investointeja. Tukivalikoimaan kuuluvat yrityksen perustamistuki ja investointituki sekä toteutettavuustutkimus. Tarjolla on myös tukea yritysten yhteistyöhankkeisiin ja toimialan kehittämiseen.

Yrityksen perustamistuki

Perustamistuki voidaan myöntää maaseutualueilla maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että uuden yrityksen perustaja ei ole aiemmin harjoittanut yritystoimintaa maataloutta lukuun ottamatta. Yksittäistä hakijaa ja perustettavaa uutta yritystä kohden voidaan myöntää vain yksi avustus.
 • Myönnettäessä tukea toimivalle yritykselle edellytyksenä on, että tuettava toiminta on yritykselle olennaisesti uutta. Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin. Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yrityksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta.
 • Tukea ei myönnetä hakijalle, joka tukihakemuksen jättämishetkellä on hakenut maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 6 §:n mukaista nuoren viljelijän aloitustukea, jolle se on myönnetty tai jolle työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt myönteisen starttirahapäätöksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun nojalla. Yrityksen perustamistukea voidaan kuitenkin myöntää sen jälkeen, kun nuoren viljelijän aloitustuen mukaisen toiminnan jatkamiselle säädetty vähimmäisaika on täyttynyt.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin UUDEN YRITYKSEN  perustamistoimenpiteisiin

 1. Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttö,
 2. tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus tai
 3. muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin TOIMIVAN YRITYKSEN  uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin

 1. Ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö,
 2. osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin tai
 3. muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Kokeilutoimenpiteet

Perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perustuvien kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen. Kokeilutoimenpiteenä voidaan toteuttaa uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittelyä, joilla on rajattu laajuus ja aikataulu. Toimenpiteenä voi olla esimerkiksi tuotekehityshanke tai markkinointisuunnitelman teko.

Perustamistuen määrä

Tuki on enintään 75 % tukikelpoisesta arvonlisäverottomasta kustannusarviosta. Tukea voidaan myöntää:

 1. 5000 - 35 000 euroa (alv 0%) uuden yrityksen perustamiseen,
 2. 5000 - 35 000 euroa (alv 0%) toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan
 3. 2000 - 10 000 euroa (alv 0%) kokeilutoimenpiteisiin.

Tuki myönnetään avustusmuotoisena kertakorvauksena.

Tuen määrä kilpailluilla toimialoilla:

Uuden tai toimialaa vaihtavan yrityksen perustamistuen määrä on enintään 5 000 euroa seuraavilla paikallisilla markkinoilla ja kilpailluilla toimialoilla (starttirahan mukainen luettelo):

-       Kahvilat, baarit ja ravintolat

-       Hierojat, fysioterapeutit, jalkahoitajat ja jalkaterapeutit

-       Parturit, kampaamot ja muut kauneudehoitoalan yritykset

-       Taksiautoilijat

-       Perhepäivähoitajat

-       Finanssialan yritykset

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea voi hakea kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista investoinneista

 1. Kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen,
 2. uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen mukaan lukien hankkiminen osamaksukaupalla enintään omaisuuden markkina-arvoon asti tai
 3. tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen,
 4. patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen ja
 5. investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä.

Investointeja sisältävien hankkeiden pysyvyysaika on viisi vuotta siitä, kun hankkeen viimeinen maksuerä on suoritettu tuensaajalle.

Käytettynä hankittavat koneet ja laitteet

Tukikelpoiseksi voidaan hyväksyä sellaisen käytettynä ostettavan koneen,laitteen, välineen tai kaluston hankintameno:

1) jota ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksinpaikkakunnalla saatavilla;

2) joka soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai se voidaan muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;

3) jonka hankkiminen parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaanhuomioon hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;

4) joka on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi;

5) jonka käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

Käytettynä hankittavasta koneesta ja laitteesta tulee olla asiantuntijan lausunto, josta ilmenee ainakin se, että sillä on käyttöikää jäljellä vähintään kolme vuotta.

Seuraavia investointeja ei tueta

 1. Eläinten hankinta,
 2. traktorin hankinta,
 3. maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen ja laitteen hankinta,
 4. liikennealan investoinnit,
 5. puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta,
 6. käytössä olevan olevan koneen ja laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa taikka toimintaa olennaisesti laajenneta,
 7. energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit,
 8. toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta ja
 9. kiinteistön hankinta julkisyhteisöltä.

Investointituen määrä ja rahoituslinjaukset

Investointituki: enintään 35 % arvonlisäverottomista kustannuksista, enintään 50 000 euroa.

Kiinteistön hankinta: tuki 15 %, enintään 10 000 euroa ja pienin myönnettävä tuki 2000 euroa.

 • Yli kolme vuotta toimineilla yrityksillä investoinnin on oltava vähintään 10 %:a liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 10 000 euroa,
 • enintään 3 vuotta toimineilla yrityksillä investoinnin on oltava vähintään 10 %:a liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 5 715 euroa,
 • aloittavilla yrityksillä investoinnin on oltava vähintään 5 715 euroa.

Toteutettavuustutkimus

Tukea voidaan myöntää toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää edellytyksiä toteuttaa yrityksen aineellinen investointi. Tutkimuksella voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä mukaan lukien rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu. Tuen myöntäminen ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuvat kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.Varsinaiset rakennusten suunnittelusta aiheutuvat kustannukset eivät ole tukikelpoisia kustannuksia vaan ne kuuluvat rakennuskustannuksiin.

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Minimituki on 1500 euroa. Tuki myönnetään muille kuin maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyrityksille de minimis -tukena.

Yritysten yhteistyöhankkeet

Yrittäjät voivat kehittää yhdessä toimialansa kannattavuutta tai verkostoitumista yhteistyöhankkeella esimerkiksi:

 • muodostamalla ketjuja tai klustereita
 • pilotoimalla
 • kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia
 • toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia
 • kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä.

Yhteistyöhankkeen vetäjäksi soveltuu jokin kehittäjäorganisaatio. Hanke voi edistää lähiruokasektorin, hyvinvointipalvelujen tai mikrokokoisten matkailuyritysten kehittymistä tai vaikkapa tuoda biotalouden toimijoita yhteen.

Lisätietoa yritysten yhteistyöhankkeista ja yritysryhmistä tästä.

Muuta huomioitavaa

Tukea voidaan myöntää maaseudulla toimivalle mikroyritykselle. Savonlinnan kaupungin keskusta-alueella toimivat yritykset voivat hakea tukea Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastovaroista. Savonlinnan keskusta-alueen ja maaseudun rajauksen näet tästä kartasta.

Tuettavaa yritystoimintaa voi harjoittaa yksityinen elinkeinon- tai liikkeenharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö.

Mikroyritykseksi katsotaan yritys, joka työllistää alle 10 henkilötyövuotta, ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja toiminnan tulee tarjota toimeentulo vähintään yrittäjälle itselleen tai yhdelle työntekijälle.

Tukea on haettava ennen tuettujen kehittämistoimien tai investointien aloittamista. Tukihakemuksessa on esitettävä investointi- ja toimenpidesuunnitelma sekä kustannusarvio.

Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen eikä suoraan vientiin Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

Maaseudun yritystukia haet kätevimmin sähköisesti - lisätietoa Hyrrä-asiointipalvelusta.
Jos haet paperihakemuslomakkeella, löydät tarvittavat lomakkeet Ruokaviraston sivuilta (alareunasta).
Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader