tiistai / 07. helmikuuta / 2023

Säännöt

 

Yhdistyksen säännöt (sääntömuutos rekisteröity 20.1.2015)

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Piällysmies ry ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki.  Yhdistyksen toiminta-alue on Enonkosken ja Heinäveden kunnat sekä Savonlinnan kaupungin haja-asutusalueet.

 2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa toiminta-alueensa elinkelpoisuutta sekä parantaa toiminta-alueensa ja sen jäsenten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä edellytyksiä, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa maaseudulla asumisen toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi osallistua eri kehittämisohjelmien toteuttamiseen, laatia ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia, järjestää koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia, tehdä aloitteita eri viranomaisille, tehdä selvityksiä maaseudun kehittämistoimenpiteistä, olla yhteistyössä eri tahojen kanssa tarkoituksensa edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö, kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet, hallituksen on yhteisöjäsentä hyväksyttäessä varmistettava tämän asianmukaisesta päätöksestä yhdistykseen liittymisestä.  Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.  Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen hallitus.  Jäsenmaksut määräytyvät kuntajäsenen osalta kunnan edellisen vuoden vahvistetun asukasluvun mukaan ja Savonlinnan kaupungin osalta edellisen vuoden vahvistetun tilastollisen luokittelun mukaisen haja-asutusalueen väestömäärän mukaan.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 12 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.  Jäsenkunnista Enonkosken ja Heinäveden alueelta pyritään valitsemaan kaksi hallituksen jäsentä kummastakin. Savonlinnan maaseutualueelta pyritään valitsemaan kahdeksan hallituksen jäsentä siten, että Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan alueilta pyritään valitsemaan kaksi hallituksen jäsentä kultakin alueelta. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti toiminta-alueen yksityisten asukkaiden, yhdistysten ja yritysten sekä julkisen tahon piiristä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa.  Hallituksen tultua ensimmäisen kerran valituksi määrätään ensimmäisen vuoden erojärjestys arvalla. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen yhtäjaksoinen hallituksessa oloaika rajataan enintään kuuteen vuoteen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.  Hallitus voi tarvittaessa perustaa työvaliokuntia ja muita toimielimiä ja määrittää sekä näiden että ulkopuolelta valittujen henkilöiden toimenkuvat, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  Hallitus voi pitää kokouksensa halutessaan myös teleyhteyksiä hyväksikäyttäen. Hallitus voi kokoontua minkä tahansa jäsenkuntansa alueella.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät:

-       Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa.

-       Valvoa taloutta ja omaisuutta hoidettavan huolella.

-       Laatia toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta, vuosikertomus, päättää vuosittain tilit.

-       Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset.

-       Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkka- ja muista eduistaan.

-       Päättää toimielinten ja työvaliokuntien asettamisesta, niiden jäsenistä, tehtävistä ja oikeuksista.

-       Yhdistyksen osallistuessa laajempiin kehittämishankkeisiin, päättää hankekriteerit, tehdä hankepäätökset,  

-       Valvoa hankkeiden etenemistä, antaa lausuntoja.

-       Suorittaa muut hallitukselle mainitut tai muuten kuuluvat tehtävät.

-       Päättää jäsenmaksujen suuruudesta.

7 §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja kaksi yhdessä.  Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8 §  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.  Kokous voidaan pitää minkä tahansa yhdistyksen jäsenkunnan alueella.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa, ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.  Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  Varsinaisina jäseninä olevat yhdistykset, säätiöt, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt voivat lähettää kokouksiin kukin yhden edustajan. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.

11 §  VARSINAISET KOKOUKSET

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 6. Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot.
 7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader